கிளி/வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் (UK)

கிளி/வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் (UK) தமிழ்த்துறை நிதித்திரட்டல்

கிளி/வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் (UK)
 • £400

  pledged of £2,000

  • 2

   users

  • 36

   days left

This project has no minimum! This project will receive all pledges made by midnight, Mon 01 Aug 2022

ஐக்கிய இராச்சியத் தமிழ்த்துறைக்கு நிதித்திரட்டும் பாரிய பணியில் கிளி/வட்டக்கச்சி மத்திய கல்லூரி பழைய மாணவர சங்கம் பிரித்தானியா.

We are the VCC old student organisation.

Address: 1 Redwood Drive, Aylesbury, HP21 7TN

All donations will go to TamilStudiesUK's SOAS Tamil Studies Campaign. To know more, please visit https://soas.hubbub.net/p/TamilStudies/

TamilStudiesUK's official information website: www.tamilstudiesuk.org

Rewards

E-Certificates will be issued by TamilStudiesUK to all those who donate.

  Contact US

  G.Jukan: 07507886621, jukan@hotmail.co.uk

  N. Pirathepan: 07588004604

  J. Suresh:  07448923561

  Alternatively, you can contact TamilStudiesUK by emailing to contact@tamilstudiesuk.org